OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY
společnosti Steak LA s.r.o., IČ 05991625
sídlem Pardubice, Gagarinova 377, PSČ 53009
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39338 vztahující se k nákupu zboží v internetovém obchodě www.steakbar-la.cz

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") se vztahují na nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu společnosti Steak LA s.r.o., IČ 059 91 625, sídlem Pardubice, Gagarinova 377, PSČ 53009, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradvi Králové oddíl C, vložka 39338 (dále jen "prodávající") umístěném na adrese www.steakbar-la.cz (dále jen "internetový obchod").

2. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu mezi prodávajícím a fyzickou osobou, která vystupuje jako spotřebitel ve smyslu ust. § 419 občanského zákoníku (dále jen "kupující").

3. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu právnickou osobou nebo fyzickou osobou, která nakupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen "podnikatel"). Nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu podnikatelem se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, případně obchodními podmínkami prodávajícího vydanými pro tento účel. Uvede-li kupující při nákupu zboží v internetovém obchodě své identifikační číslo, má se za to, že nakupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

4. Veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek jsou součástí kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu způsobem dále stanoveným.

5. Kupní smlouvu lze dle těchto obchodních podmínek uzavřít v českém jazyce.

6. Kupní smlouva uzavřená dle těchto obchodních podmínek je uzavírána prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, přičemž náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základních sazeb.

II. Uživatelský účet

1. Při prvním nákupu v rámci internetového obchodu bude prodávajícím kupujícímu vytvořen uživatelský účet, jehož prostřednictvím může kupující objednávat zboží (dále jen "uživatelský účet"). Kupující je povinen při registraci uvádět pravdivé údaje. Při jakékoliv změně údajů uvedených kupujícím v rámci registrace je kupující povinen provést bez zbytečného odkladu jejich změnu v uživatelském účtu.

2. Do svého uživatelského účtu se kupující přihlašuje prostřednictvím svého uživatelského jména nebo emailové adresy a hesla. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost o svých přihlašovacích údajích do uživatelského účtu. Prodávající neodpovídá za jakékoliv škody, které vzniknou v důsledku porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozí věty kupujícím.

3. Prodávající upozorňuje kupujícího, že přístup k uživatelskému účtu nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na údržbu technického zařízení prodávajícího (tj. hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího nezbytného k provozu internetového obchodu).

III. Uzavření kupní smlouvy

1. Veškerý obsah internetového obchodu je pouze informativní a jedná se o výzvu k podání nabídky k uzavření kupní smlouvy. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu,

jejímž předmětem bude prodej zboží umístěného v nabídce v rámci internetového obchodu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2. Kupující provede objednávku tak, že zvolí množství požadovaného zboží a vloží jej do nákupního košíku. Po dokončení výběru zboží kupující dokončí objednávku v nákupním košíku, ve kterém kupující uvede v jednotlivých krocích veškeré údaje nezbytné k řádnému dodání zboží (tj. zejména své identifikační údaje, místo dodání zboží, kontaktní údaje). Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření kupní smlouvy jsou zřejmé z vlastního procesu objednávky v rámci internetového obchodu. Před konečným potvrzením objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat, popř. změnit, veškeré údaje vložené do objednávky. Odeslaná objednávka kupujícího se považuje za návrh k uzavření smlouvy. Po odeslání objednávky bude na elektronickou adresu kupujícího odesláno automatické oznámení o přijetí objednávky (automatické oznámení o přijetí objednávky není akceptací návrhu k uzavření smlouvy ve smyslu ust. § 1740 odst. 1 občanského zákoníku).

3. V náročnějších případech (zejm. s ohledem na velké množství objednaného zboží) může prodávající požadovat následné potvrzení objednávky kupujícím písemně, osobně, telefonicky, popř. jiným vhodným způsobem.

4. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku odeslání přijetí objednávky (akceptace) kupujícímu, a to na emailovou adresu uvedenou kupujícím v rámci jeho uživatelského účtu.

5. Potvrzená objednávka kupujícího je považována za uzavřenou kupní smlouvu. Kupní smlouva je prodávajícím archivována v elektronické podobě a není přístupná.

IV. Přeprava a dodání zboží

1. Prodávající umožňuje pouze osobní dodání či odběr zboží přímo prodávajícím v době uvedené v internetovém obchodě, popř. v době dohodnuté s kupujícím na základě jeho zvláštního požadavku.

2. Zboží bude kupujícímu dodáno do místa sjednaného v kupní smlouvě. Při osobním odběru v provozovně uvedené v kupní smlouvě. Prodávající umožňuje dodání zboží výhradně do míst uvedených v internetovém obchodě v sekci "DOPRAVA & PLATBA".

3. Mimo oblast uvedenou v internetovém obchodě je možné dodání zboží pouze na základě zvláštního požadavku kupujícího výslovně potvrzeného prodávajícím.

4. Kupující je povinen převzít zboží v místě sjednaném v kupní smlouvě v době sjednané s prodávajícím (prodávající bude kupujícího telefonicky kontaktovat za účelem sjednání přesného času doručení zboží). S ohledem na povahu zboží nabízeného v internetovém obchodě, které podléhá rychlé zkáze, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, kdy mu kupující neposkytne veškerou nezbytnou součinnost a zboží nepřevezme ve sjednaném místě a sjednané době.

5. V případě odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím dle předchozího odstavce vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu s výjimkou nákladů na dodání zboží (tj. s výjimkou ceny přepravy a dodání zboží dle č l. V. odst. 2 těchto obchodních podmínek), a to bezhotovostním převodem na bankovní účet, ze kterého byla kupní cena uhrazena.

6. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost balení zboží a v případě jakýchkoliv vad balení zboží tyto vady ihned při převzetí zboží oznámit prodávajícímu.

V. Cena a platební podmínky

1. U každého zboží v rámci internetového obchodu je uvedena cena zboží včetně DPH, ve které jsou zahrnuty náklady na balení zboží. V ceně zboží nejsou zahrnuty náklady na přepravu a dodání zboží.

2. Cena přepravy a dodání zboží se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího umístěným v internetovém obchodě v okamžiku dokončení objednávky kupujícím.

3. Cenu zboží včetně ceny přepravy a dodání zboží je kupující oprávněn uhradit výhradně online platbou platební kartou prostřednictvím služby  poskytované společností s.r.o., IČ , sídlem , PSČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v , oddíl , vložka  (kupující bude na platební bránu přesměrován v rámci procesu objednávky zboží).

VI. Práva z vadného plnění

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá za to, že v době, kdy kupující zboží převzal, má vlastnosti uvedené v ust. § 2161 odst. 1 občanského zákoníku. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li se opak.

2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době data spotřeby uvedené na etiketě.

i. na opotřebení způsobené obvyklým užíváním zboží,

c. u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí zboží

d. vyplývá-li to z povahy zboží (např. zboží podléhající rychlé zkáze).

3. Zakládá-li vada podstatné porušení smlouvy, má kupující následující práva:

a. právo na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží.

b. právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

c. právo na odstoupení od smlouvy.

4. Zakládá-li vada zboží nepodstatné porušení smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

5. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v odst. 1 tohoto článku, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

6. Práva z vadného plnění může kupující uplatnit v provozovně prodávajícího, tj. na adrese Žďár nad Sázavou, Nádražní 2229/54, PSČ 59101.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů (zejm. ust. § 2099 až § 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

VII. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží.

2. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy v případech uvedených v ust. § 1837 občanského zákoníku. Dle ust. § 1837 písm. e) občanského zákoníku nemůže kupující odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, a dle ust. § 1837 písm. g) nemůže kupující odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Prodávající upozorňuje kupujícího, že zboží prodávané prostřednictvím internetového obchodu (tj. zejména maso, masné výrobky, kukuřice, apod.) je zpravidla zbožím podléhajícím rychlé zkáze, a současně jej není možné po vyjmutí z obalu vrátit z hygienických důvodů - kupující tudíž nebude při nákupu v

internetovém obchodě zpravidla oprávněn odstoupit od kupní smlouvy dle předchozího odstavce ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží.

3. Kupující odstoupí od smlouvy tak, že ve stanovené lhůtě odešle oznámení o odstoupení od smlouvy na adresu sídla prodávajícího (tj. Pardubice, Gagarinova 377, PSČ 53009). Pro oznámení o odstoupení od smlouvy lze použít vzorový formulář, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Po odstoupení od smlouvy vrátí kupující prodávajícímu zboží nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým prodávající zboží dodal kupujícímu, nedohodnou-li se smluvních strany v konkrétním případě jinak.

4. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, veškeré finanční prostředky, které od kupujícího na základě kupní smlouvy přijal (s výjimkou nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob dodání nabízený prodávajícím), a to stejným způsobem, jakým prodávající tyto finanční prostředky přijal. Prodávající není povinen finanční prostředky vrátit kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5. Veškeré náklady spojené s vrácením zboží nese kupující. 

6. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Kupující na sebe přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

2. Smlouva uzavřená dle těchto obchodních podmínek, jakož i práva a povinností smluvních stran z ní vzniklé, se řídí výhradně právními předpisy českého právního řádu. Pro řešení sporů vzniklých z kupní smlouvy uzavřené dle těchto obchodních podmínek jsou příslušné české soudy. Tímto odstavcem nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

3. K mimosoudním řešení spotřebitelských sporů vyplývajících z kupní smlouvy je příslušná Č eská obchodní inspekce, sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00 (www.coi.cz). Více informací je dostupných zde

.

4. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. 1. 2021.

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu www.steakbar-la.cz

(v případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy, vyplňte formulář a zašlete jej na adresu sídla prodávajícího1)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Prodávající/adresát:

Steak LA s.r.o., IČ 059 91 625

sídlem Pardubice, Gagarinova 377, PSČ 53009

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu následujícího zboží zakoupeného prostřednictvím internetového obchodu www.steakbar-la.cz:

............................................................................................................... ............................................................................................................... ...............................................................................................................

Datum převzetí zboží: ................

Jméno a příjmení kupujícího: ...............................................................

Adresa kupujícího: ...........................................................................

Datum: .....................

.......................................... Vlastnoruční podpis

1 Upozorňujeme, že vč l. VII. odst. 2 obchodních podmínek nemůže kupující odstoupit od smlouvy o dodávce zboží podléhajícího rychlé zkáze, a od smlouvy o dodávce zboží vuzavřeném obalu, které kupující zobalu vyňal a zhygienických důvodů jej nenímožné vrátit - tj. vpřípadě dodávky masa, masných výrobků, uzenin, apod. není odstoupení od smlouvy zpravidla možné.